Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα greekfashionbox.gr.
Σεβόμαστε τους πελάτες και επισκέπτες μας, γι’ αυτό το Greek Fashion Box έχει πρωταρχικό σκοπό και στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων του.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους παρακάτω όρους και τις προϋποθέσεις προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος greekfashionbox.gr

1. Εισαγωγή

1. Η ιστοσελίδα greekfashionbox.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που παρουσιάζει/εκθέτει και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και δημιουργήθηκε από την επιχείριση Greek Fashion Box που εδρεύει στο Ίλιον, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 045997731 και Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@greekfashionbox.com (εφεξής ως Greek Fashion Box ή Ηλεκτρονικό Κατάστημα /Ιστοσελίδα).
2. Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται κατά την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος greekfashionbox.gr και της Εφαρμογής κινητού καθώς και των υπηρεσιών ή προϊόντων που παρέχει η επιχείρηση Greek Fashion Box μέσω αυτού σε όλα τα στάδια των διαδικασιών. Κάθε Χρήστης που εισέρχεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και κάνει χρήση των υπηρεσιών ή προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος greekfashionbox.gr, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τόσο τους κατωτέρω Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος όσο και τους Ειδικούς Όρους Χρήσης των επιμέρους Υπηρεσιών που έχει θέσει ή πρόκειται να θέσει στο μέλλον το Greek Fashion Box για τη λειτουργία και χρήση τόσο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος greekfashionbox.gr και της Εφαρμογής, όσο και των παρεχόμενων Υπηρεσιών ή Προϊόντων. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους Όρους Χρήσης, οφείλει να απέχει από την περαιτέρω χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

3. Ο Χρήστης ή/και ο τυχόν Εκπρόσωπος Χρήστη των Υπηρεσιών του Greek Fashion Box, greekfashionbox.gr καθώς και ο Επισκέπτης του δικτυακού τόπου greekfashionbox.gr θα αναφέρεται στο εξής ως Πελάτης, ανεξάρτητα από το εάν προβεί σε κάποια παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων από τo Greek Fashion Box ή όχι. Οι Πελάτες που αγοράζουν σε ειδική χονδρική τιμή τα προϊόντα που προσφέρουμε, μπορούν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες, αλλά δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές μέσω αυτής, θα αποκαλούνται στο εξής Πελάτες Χονδρικής.

4. Το greekfashionbox.gr απευθύνεται σε άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανήλικους. Το Greek Fashion Box δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από Πελάτες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

5. To Greek Fashion Box δύναται να διακόψει προσωρινά ή/και οριστικά τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή. To Greek Fashion Box διατηρεί επιπλέον το μονομερές δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους Πελάτες για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η παραμονή και χρήση της ιστοσελίδας greekfashionbox.gr σε χρόνο μεταγενέστερο της ανάρτησης των οποιωνδήποτε τυχόν αλλαγών έχουν προηγουμένως δημοσιευτεί στους Όρους Χρήσης, Γενικούς ή/και Ειδικούς, συνιστά δεσμευτική αποδοχή των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από τo Greek Fashion Box των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. To Greek Fashion Box δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

2. Παρεχόμενες Πληροφορίες – Προϊόντα

Το Greek Fashion Box καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την ποιότητα, την ακρίβεια, πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα greekfashionbox.gr, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα του Greek Fashion Box, όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. To Greek Fashion Box, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα, τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας, και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

3. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας – Άδειες

1. Η ιστοσελίδα Greek Fashion Box αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών της, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Το Greek Fashion Box διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας περιεχομένου ιστοσελίδας, στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα, την βάση δεδομένων και στο σύνολο του το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου) είτε ως δικαιούχος είτε με τη νόμιμη άδεια αυτού, τα οποία προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των δημιουργών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο που έχει πιστοποιήσει την πνευματική ιδιοκτησία.

2. Αποκλειστικά δικαιώματα για το περιεχόμενο, τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που διατίθενται/ τοποθετούνται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα μέσω του Greek Fashion Box, ειδικότερα τα δικαιώματα δημιουργού, το όνομα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (σήμα κατατεθέν), τα γραφικά συστήματα που περιλαμβάνονται, το λογισμικό (συμπεριλαμβανόμενης της Εφαρμογής) και τα νομικά στοιχεία στα πλαίσια της βάσης των δεδομένων που προστατεύονται από το νόμο κατέχει το Greek Fashion Box ή οι φορείς με τους οποίους το Greek Handmamade Box έχει συνάψει κατάλληλες συμφωνίες. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το παραπάνω Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανόμενης της Εφαρμογής, δωρεάν, καθώς και να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο που ήδη δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο και διαδίδεται από άλλους Πελάτες στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, αλλά μόνο για προσωπική χρήση, όχι για εμπορικούς σκοπούς και για τη σωστή χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, σε όλο τον κόσμο. Η χρήση του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης και της Εφαρμογής, για διαφορετική χρήση επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει προηγηθεί ρητή έγγραφη άδεια από τον δικαιούχο επί ποινή ακυρότητας.

3. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, μεταφορά, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας των κειμένων, εικόνων, γραφικών και του περιεχομένου της βάσης δεδομένων χωρίς την έγγραφη άδεια των δημιουργών του και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, εκτύπωση, αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του Greek Fashion Box. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για προσωπικούς ή εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Greek Fashion Box ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

4. Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται όπως ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το Greek Fashion Box ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της/τους, είναι αποκλειστικά σήματα του Greek Fashion Box ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται απολύτως. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

5. Στις εικόνες που είναι πιθανόν να διανεμηθούν στο διαδίκτυο από τον Πελάτη, για παράδειγμα στα Κοινωνικά δίκτυα, αποκλειστικά για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική, ο Πελάτης υποχρεούται να αναγράφεται η πηγή ολογράφως με το όνομα της ιστοσελίδας greekfashionbox.gr με σχετικό σύνδεσμο (link) προς την ιστοσελίδα greekfashionbox.gr.

6. Απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου της ιστοσελίδας greekfashionbox.gr με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς την έγγραφη άδεια του Greek Fashion Box.

7. Επιτρέπεται η μερική αναδημοσίευση άρθρων στο διαδίκτυο από τα άρθρα που δημοσιεύονται αποκλειστικά στο μενού Blog του greekfashionbox.gr αποκλειστικά για προσωπικούς και όχι εμπορικούς σκοπούς και με σκοπό την εμπορική προβολή του Greek Fashion Box με την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης θα αναδημοσιεύει μόνο τις πρώτες μέχρι δύο (2) παραγράφους, οι οποίοι θα πρέπει να δημοσιεύονται αυτούσιες χωρίς καμία αλλαγή στο κείμενο και στη συνέχεια να παραπέμπει στην πηγή όπου πρέπει να αναγράφεται ολογράφως το όνομα της ιστοσελίδας greekfashionbox.gr παραπέμποντας με σύνδεσμο (link) στο αντίστοιχο άρθρο στην ιστοσελίδα greekfashionbox.gr.

Οι εν λόγω πρώτοι δύο παράγραφοι, μπορούν να συνοδεύεται μόνο από μία και μοναδική εικόνα του άρθρου μέγιστου μεγέθους μέχρι 350px στην οποία θα πρέπει να υπάρχει περιγραφή (caption) με την πηγή με το όνομα της ιστοσελίδας greekfashionbox.gr ολογράφως με σχετικό σύνδεσμο (link) προς την αντίστοιχη σελίδα της ιστοσελίδας.

Το Greek Fashion Box, ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, διατηρεί το δικαίωμα χωρίς να είναι υποχρεωμένο να έχει καμία αιτιολογία, να απαγορέψει στον οιανδήποτε ή στην οποιαδήποτε ιστοσελίδα αναδημοσίευση των άρθρων από το Greek Fashion Box. Η ιστοσελίδα που θα παραλάβει email από το info@greekfashionbox.com όπου θα αναγράφεται η απαγόρευση αναδημοσίευσης των άρθρων της, θα πρέπει ο παραλήπτης του μηνύματος στην κατοχή ή την διαχείριση του οποίου είναι η ιστοσελίδα, να προβεί σε άμεση διαγραφή της αναδημοσίευσης άρθρου/άρθρων του greekfashionbox.gr.

8. Ο Πελάτης, τοποθετώντας στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (συμπεριλαμβανόμενης της Εφαρμογής) οποιοδήποτε Περιεχόμενο, ιδιαίτερα γραφικά, σχόλια, γνώμες ή καταστάσεις στο Λογαριασμού ή σε άλλο μέρος του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, με την παρούσα παρέχει στο Greek Fashion Box, μια μη-αποκλειστική, δωρεάν άδεια χρήσης, για τη χρήση, την αποθήκευση στη μνήμη του υπολογιστή, αλλαγή, διαγραφή, προσθήκη, δημόσια εκτέλεση, δημόσια προβολή, αναπαραγωγή και διανομή (ειδικά στο διαδίκτυο) του ανωτέρω Περιεχομένου σε όλο τον κόσμο. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα χορήγησης υπό-αδειών στο βαθμό που δικαιολογείται από τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης ή της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και της ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος), καθώς και την άδεια να εκτελέσει μόνος του ή με τα δικαιώματα τρίτων μερών, εξαρτώμενα δικαιώματα στα πλαίσια της αναπτυξιακής εργασίας, την παραμετροποίηση, την επεξεργασία και τη μετάφραση μιας δημιουργίας, κατά την έννοια του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Στα πλαίσια στα οποία ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να χορηγεί τις άδειες που αναφέρονται στο παρόν, ο Πελάτης συμφωνεί να αποκτήσει για τον Πωλητή, τέτοιες κατάλληλες άδειες.

9. Μόλις εγκατασταθεί η Εφαρμογή στην κινητή συσκευή του Πελάτη, το Greek Fashion Box παραχωρεί στον Πελάτη μη αποκλειστική άδεια χρήσης της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής της Εφαρμογής αποκλειστικά για λήψη στη φορητή συσκευή και για την εγκατάσταση και λειτουργία της Εφαρμογής στην κινητή συσκευή του Πελάτη. Ένας Πελάτης μπορεί να εγκαταστήσει την Εφαρμογή σε οποιοδήποτε αριθμό κινητών συσκευών, αλλά μόνο ένα αντίγραφο της Εφαρμογής μπορεί να εγκατασταθεί σε μια κινητή συσκευή.

10. Ο Πελάτης ειδικότερα δεν δικαιούται να μεταφράσει, να προσαρμόσει, να αλλάξει τη διάταξη ή να κάνει οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στην Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα. Εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Πελάτης δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί την Εφαρμογή για κέρδος.

4. Περιορισμός Ευθύνης

1. Μέχρι το σημείο που καθίσταται επιτρεπτό από το εφαρμοστέο δίκαιο, το Greek Fashion Box αποποιείται την ευθύνη του για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (συμπεριλαμβανόμενης της Εφαρμογής) ή/και από την πώληση των Προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, το Greek Fashion Box αποποιείται της ευθύνης για κάθε ζημία που μπορεί να επέλθει από τρίτα πρόσωπα ή από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (συμπεριλαμβανόμενης της Εφαρμογής) και είναι αποτέλεσμα πράξεων τρίτων προσώπων για τα οποία δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

2. To Greek Fashion Box στα πλαίσια των συναλλαγών από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

3. To Greek Fashion Box δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

4. Το greekfashionbox.gr παρέχει το περιεχόμενο (όπως πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κ.α ) και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου όπως ακριβώς έχουν. Για τα χειροποίητα προϊόντα που δεν είναι τυποποιημένα, το Greek Fashion Box δεν δεσμεύεται ότι ένα προϊόν θα είναι ίδιο σε όλες τις λεπτομέρειες με το προϊόν της φωτογραφίας στην σελίδα του προϊόντος και πιθανόν να προκύψει μικρή διαφορά σε μικρολεπτομέρεια. όπως για παράδειγμα η διακόσμηση των σανδαλιών που γίνεται εξ’ ολοκλήρου δια χειρός.

5. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για την αμέλεια των υπαλλήλων μας, συνεργατών ή υπεργολάβων. Η ιστοσελίδα μας πιθανόν κατά καιρούς να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) σε άλλους δικτυακούς τόπους. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων και αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων.

6. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα greekfashionbox.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

7. Το Greek Fashion Box ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους Πελάτες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο ή/και στο ηλεκτρονικό κατάστημα και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με την λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με την χρήση του δικτυακού τόπου ή του ηλεκτρονικού καταστήματος.

8. Το Greek Fashion Box καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας greekfashionbox.gr των servers του ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό του θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη, απαλλαγμένη από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς το Greek Fashion Box δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους Πελάτες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με την λειτουργία των ανωτέρω.

9. Καμία απαίτηση από τον Πελάτη εναντίον του Greek Fashion Box δεν θα είναι έγκυρη αν δεν έχει κοινοποιηθεί στο Greek Fashion Box εντός ενός έτους από την ημερομηνία που έχει καταθέσει την αίτηση/καταγγελία ο Πελάτης. Κάθε διάταξη της παρούσας ρήτρας που αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη πρέπει να ερμηνεύεται ξεχωριστά, να εφαρμόζεται και να ισχύει ακόμη και αν για οποιοδήποτε λόγο κάποια από αυτές τις διατάξεις είναι ανεφάρμοστη ή μη εφαρμόσιμη σε κάποια περίπτωση, και θα παραμείνει σε ισχύ ανεξάρτητα από τη λήξη ή την καταγγελία της παρούσας συμφωνίας.

5. Σύνδεσμοι (Hyperlinks) στον δικτυακό τόπο greekfashionbox.gr

1. Ο διαδικτυακός τόπος greekfashionbox.gr μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) ή διαφημιστικά banners με συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς, όπως ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. To greekfashionbox.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Greek Fashion Box για το περιεχόμενό τους ή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τους, ούτε εγγυάται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται εκεί. To greekfashionbox.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που ακολουθεί αυτούς τους συνδέσμους. Ο πελάτης (επισκέπτης/χρήστης) της ιστοσελίδας οφείλει να απευθυνθεί απ’ευθείας στους ιδιοκτήτες των αντίστοιχων ιστοχώρων, οι οποίοι και φέρουν αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

2. Tο Greek Fashion Box δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Tο Greek Fashion Box παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση ή την αποδοχή της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της από το Greek Fashion Box. Ο πελάτης με δική του αποκλειστικά πρωτοβουλία επιλέγει αν θα περιηγηθεί ή όχι στις σελίδες των διαδικτυακών τόπων στις οποίες ενδέχεται το greekfashionbox.gr να παραπέμπει.

3. Tο Greek Fashion Box δηλώνει ρητά ότι δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση του βρίσκεται σε αντίθεση με την νομοθεσία και τους παρόντος όρους.

6. Υποχρεώσεις & Ευθύνη Πελάτη

1. Ο Πελάτης αποδέχεται, συμφωνεί και συνομολογεί ότι θα κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας greekfashionbox.gr, του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και της Εφαρμογής του Greek Fashion Box, καθώς και ότι θα τηρεί τους παρόντες Όρους Χρήσης και όσα προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Ο Πελάτης αποδέχεται υποχρεούνται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και της Εφαρμογής και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα/κατάστημα/εφαρμογή ή και σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των Υπηρεσιών του Greek Fashion Box.

3. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι Πελάτες της ιστοσελίδας greekfashionbox.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και την Εφαρμογή του Greek Fashion Box για:

3.1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στο Greek Fashion Box ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου

3.2. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

3.3. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι Πελάτες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

3.4. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, ή προσβάλει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

3.5. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
3.6. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας ή των διατάξεων αυτής,
3.7. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο,
3.8. Συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία ή/και ανακοίνωση των προσωπικών δεδομένων άλλων Πελατών ή/και τρίτων,
3.9. Διακινδύνευση της ασφάλειας του δικτύου του Greek Fashion Box.

4. Ο Πελάτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τη χρήση της Ιστοσελίδας greekfashionbox.gr, του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και της Εφαρμογής του Greek Fashion Box, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή εξ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσει πλήρως το Greek Fashion Box έναντι οποιασδήποτε αξίωσης ήθελε τυχόν εγερθεί από οποιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης της Ιστοσελίδας greekfashionbox.gr ή/και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και της Εφαρμογής του Greek Fashion Box.

5. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας, του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και της Εφαρμογής από Πελάτη, ο τελευταίος υποχρεούται να αποζημιώσει το Greek Fashion Box για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

6. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα αποζημιώσει το Greek Fashion Box για οποιαδήποτε ζημία, υποχρέωση, απώλεια, κόστος και αξίωση (συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών αμοιβών) που τυχόν επιβαρυνθεί, τους αντιπροσώπους του, τους προμηθευτές του, τους μεταπωλητές, τους πελάτες, τους υπαλλήλους ή τους υπαλλήλους τους και οποιανδήποτε τρίτον προκύψει ως αποτέλεσμα παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης.

7. Ασφάλεια συναλλαγών

Το Greek Fashion Box αναγνωρίζει τη σημασία του ζητήματος της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος του greekfashionbox.gr επιτυγχάνεται με τις παρακάτω μεθόδους:

Αναγνώριση Χρήστη

Η πρόσβαση και πλοήγηση στην Ιστοσελίδα ή/και στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Greek Fashion Box και στις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού είναι ελεύθερη, χωρίς να απαιτείται η εγγραφή του Πελάτη σε αυτό. Ωστόσο για την εγγραφή στην ιστοσελίδα και για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών και για την καταχώριση σχετικών αιτημάτων παραγγελιών για προϊόντα του Greek Fashion Box απαιτείται η βασική εγγραφή του Πελάτη. Για την εγγραφή του Πελάτη στο greekfashionbox.gr απαιτούνται τα εξής στοιχεία: Ηλεκτρονική διεύθυνση και Κωδικός πρόσβασης, τα οποία χρησιμεύουν για την αναγνώριση του Πελάτη κατά την είσοδό του στον Λογαριασμό του. Για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, εκτός από το email και τον κωδικό πρόσβασης απαιτείται και η συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.α Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτει ο Πελάτης στη διάθεσή του Greek Fashion Box χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των συναλλαγών με τον Πελάτη και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, πλην των περιπτώσεων που περιγράφονται στην ενότητα «Πολιτική απορρήτου & συμμόρφωση GDPR του Ηλεκτρονικού Καταστήματος greekfashionbox.gr». Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Το Greek Fashion Box δικαιούται οποτεδήποτε να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον Πελάτη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των ιστοσελίδων του σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση

Η πρόσβαση στα συστήματα του Greek Fashion Box (servers) ελέγχεται από εξοπλισμό ο οποίος επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους Πελάτες απαγορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες του Greek Fashion Box.

Κρυπτογράφηση

Για την ασφάλεια των συναλλαγών, το Greek Fashion Box χρησιμοποιεί τεχνολογία Secure Socket Layer (SSL) η οποία κρυπτογραφεί και προστατεύει τα δεδομένα που στέλνετε μέσω του διαδικτύου. Όταν είναι ενεργοποιημένο το SSL, εμφανίζεται ένα λουκέτο αριστερά από το url του greekfashionbox.gr στο οποίο μπορείτε να πατήσετε για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό πιστοποιητικό SSL. Θα παρατηρήσετε επίσης ότι το url αρχίζει με “https” αντί του κανονικού «http», το οποίο σημαίνει ότι είστε σε ασφαλή λειτουργία.

8. Σύναψη Σύμβασης Πώλησης

Η «Σύμβασης Πώλησης» γίνεται ανάμεσα μεταξύ του Greek Fashion Box (Πωλητής) και του Πελάτη, είτε επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας είτε αγοράζει προϊόντα από την ιστοσελίδα ή δίνει παραγγελία μέσω τηλεφώνου, email, Skype ή μέσω μηνυμάτων από τα Κοινωνικά δίκτυα για την προμήθεια /αγορά προϊόντων.

Οι παρόντες Όρη και προϋποθέσεις, μαζί με την Φόρμα Παραγγελίας και την Φόρμα Επιβεβαίωσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς, δηλαδή μεταξύ του Greek Fashion Box και του Πελάτη που σχετίζονται με την περιήγησή του στην ιστοσελίδα greekfashionbox.gr ή στην Εφαρμογή και στην προμήθεια των προϊόντων (η «Σύμβαση Πώλησης»), και αντικαθιστούν οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία, διακανονισμό, προτάσεις γραπτές ή προφορικές, μεταξύ μας. Καμία προφορική εξήγηση ή προφορική πληροφορία που δίνεται από οποιοδήποτε μέρος (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται μέσω των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών μας) δεν μπορεί να αλλάξει την ερμηνεία των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους και τις προϋποθέσεις, δεν έχετε βασιστεί σε καμία αντιπροσώπευση, εκτός από αυτά που αναφέρονται ρητά στους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, στην Εφαρμογή ή στην περίπτωση μιας παραγγελίας με τη χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της προτεινόμενης Σύμβασης Πώλησης, συνιστούν πρόσκληση για τη σύναψη Σύμβασης σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, που απευθύνεται από το Greek Fashion Box προς τους Πελάτες, και όχι μια προσφορά με την έννοια του Αστικού Κώδικα. Η αποδοχή ή η απόρριψη μιας παραγγελίας είναι απόλυτα στην κρίση του Greek Fashion Box.

Κάθε φορά που στο υπόλοιπο κείμενο της Σύμβασης Πώλησης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες φράσεις, θα πρέπει να γίνονται κατανοητές από τον Πελάτη, με την έννοια που δίνεται παρακάτω, εκτός και αν το πλαίσιο χρησιμοποίησης τους υπαγορεύει σαφώς διαφορετικά:

Περιεχόμενο ιστοσελίδας

Το περιεχόμενο/περιεχόμενα ιστοσελίδας είναι τα κείμενα, στοιχεία κειμένου, γραφικά στοιχεία, πολυμέσα (π.χ πληροφορίες για το Προϊόν, φωτογραφίες των Προϊόντων, διαφημιστικά βίντεο, περιγραφές, σχόλια) συμπεριλαμβανομένων δημιουργιών, σύμφωνα με τον νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και τις εικόνες φυσικών προσώπων, που δημοσιεύονται και διανέμονται στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από το Greek Fashion Box, τους εργολάβους του Greek Fashion Box, τον Πελάτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Η Εφαρμογή

Η Εφαρμογή είναι το λογισμικό (εφαρμογή για κινητά) που παρέχεται στον Πελάτη από το Greek Fashion Box και προορίζεται για εγκατάσταση σε κινητή συσκευή που ανήκει στον Πελάτη και η οποία επιτρέπει, ειδικότερα, τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος χωρίς την ανάγκη εκκίνησης ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο.

Η Σύμβαση Πώλησης

Σύμβαση Πώλησης κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα, είναι η πώληση από τον Πωλητή (Greek Fashion Box) προς τον Πελάτη προϊόντων με την καταβολή του τιμήματος (τιμής), συν αν χρειαστεί την καταβολή επιπλέον εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, τους όρους της οποίας καθορίζει ειδικότερα η παρούσα Συμφωνία. Η Σύμβαση Πώλησης συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή (Greek Fashion Box) με τη χρήση εξ αποστάσεως επικοινωνίας, αφού η Παραγγελία θα γίνει δεκτή από τον Πωλητή με βάση τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Η Σύμβαση Πώλησης ορίζει ένα συγκεκριμένο προϊόν, τα κύρια χαρακτηριστικά, την τιμή, τα έξοδα αποστολής του και άλλες σχετικές συνθήκες. Κάθε προϊόν είναι το αντικείμενο ξεχωριστής Σύμβασης Πώλησης. Το Greek Fashion Box μπορεί να συνάπτει Σύμβαση Πώλησης με Πελάτη Χονδρικής ο οποίος δεν είναι Καταναλωτής, ως αποτέλεσμα μιας συμφωνίας χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, η οποία, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μέρους της Σύμβασης Πώλησης θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με email.

Η Παραγγελία
Η παραγγελία από τον Πελάτη, είναι μια δήλωση που εκφράζει τη βούληση του Πελάτη να συνάψει μια Σύμβαση Πώλησης από απόσταση, την οποία καταθέτει με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας, για τον καθορισμό των προϊόντων, για τα οποία ο Πελάτης δηλώνει προσφορά σύναψης Σύμβασης Πώλησης και τα στοιχεία του Πελάτη που απαιτούνται για τη πιθανή σύναψη και εκτέλεση της Σύμβασης Πώλησης. Η Παραγγελία για κάθε προϊόν θα αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητη προσφορά από τον Πελάτη για τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης. Σε μια Παραγγελία μπορεί να αποδοθεί ένας αριθμός και όλες οι προσφορές θα εκτελούνται παράλληλα. Η αποδοχή της Παραγγελίας σημαίνει τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης.

Ο Λογαριασμός

Ο Λογαριασμός είναι ηλεκτρονική υπηρεσία που επισημαίνεται με ένα μεμονωμένο όνομα (login – Είσοδος) και τον Κωδικό Πρόσβασης που δίνεται από τον Πελάτη στη βάση δεδομένων του συστήματος του Greek Fashion Box, επιτρέποντας τη χρήση από τον Πελάτη επιπλέον χαρακτηριστικών/υπηρεσιών. Ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση στον Λογαριασμό χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης. Ο Πελάτης συνδέεται στο Λογαριασμό του μετά την εγγραφή του στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Ο Λογαριασμός επιτρέπει την εγγραφή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία της διεύθυνσης του Πελάτη για αποστολές των προϊόντων, παρακολούθηση της κατάστασης των Παραγγελιών, πρόσβαση στο ιστορικό των Παραγγελιών. Κάθε Πελάτης έχει το δικαίωμα να εγγραφεί και να δημιουργήσει μόνο έναν Λογαριασμό. Το Greek Fashion Box διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει έναν Λογαριασμό αν ο Πελάτης παραβιάζει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών του Greek Fashion Box (Πωλητή) που παρέχει στους Πελάτες τις πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, τους Όρους Χρήσης και τις τρέχουσες Προσφορές, στον τηλεφωνικό αριθμό 210000000 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 έως 18.00 ώρα Ελλάδος, e-mail: info@greekfashionbox.gr και μέσω φόρμας επικοινωνίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα στη σελίδα Επικοινωνία. Όσον αφορά το κόστος των κλήσεων προς την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών – η κλήση χρεώνεται ως τυπική κλήση Σταθερού Ελλάδας (σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του κάθε παρόχου).

Αποδοχή των Όρων χρήσης

Με την αποδοχή των παρόντων Όρων χρήσης κάθε Πελάτης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος Greek Fashion Box δηλώνει ότι είναι ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο Πελάτης δε δύναται να κάνει χρήση των υπηρεσιών μας ή να αποκτά τα προϊόντα μας, ενώ αντιστοίχως το Greek Fashion Box δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρήση αυτή. Αντίθετα, σε περίπτωση τέτοιας χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από άτομο ανήλικο ή δικαιοπρακτικώς ανίκανο (μερικά ή ολικά) την πλήρη ευθύνη φέρει ο έχων τη μέριμνα αυτού, ή ο τυχόν δικαστικός συμπαραστάτης ή κάθε πρόσωπο που φέρει ευθύνη για το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο θα ευθύνεται απεριορίστως απέναντι στο Greek Fashion Box και για κάθε τυχούσα οικονομική υποχρέωση που προέκυψε από την αγορά των προϊόντων ή τη χρήση των υπηρεσιών.

9. Προϋποθέσεις για τη Σύναψη της Σύμβασης Πώλησης – Διαδικασία Αγοράς

Γενικά

1. Τα κύρια χαρακτηριστικά της παροχής, λαμβάνοντας υπόψη το θέμα των παροχών και του τρόπου επικοινωνίας με τον Πελάτη προσδιορίζονται στη σελίδα κάθε προϊόντος στο greekfashionbox.gr.

2. Το Greek Fashion Box επιτρέπει την υποβολή Παραγγελιών για τα προϊόντα μέσω του Ηλεκτρονικού καταστήματος, της Εφαρμογής κινητού και μέσω επαφής με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών, όπου η Παραγγελία υποβάλλεται τηλεφωνικά, μέσω Skype ή μέσω e-mail.

3. Στα πλαίσια της ανάπτυξης των υπηρεσιών, το Greek Fashion Box μπορεί να εισάγει επιπλέον τρόπους για να υποβάλλονται οι Παραγγελίες με τη χρήση της επικοινωνίας από απόσταση, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

4. Η Σύναψη της Σύμβασης Πώλησης μεταξύ του Πελάτη και του Greek Fashion Box πραγματοποιείται μετά από την Παραγγελία του Πελάτη.

5. Το Greek Fashion Box επιτρέπει στον Πελάτη να υποβάλει Παραγγελίες μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και της Εφαρμογής, αφού προηγηθεί Εγγραφή στο ηλεκτρονικό Κατάστημα και Αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

6.Σε κάθε περίπτωση η παροχή παρωχημένων ή ανακριβών δεδομένων από τον Πελάτη μπορεί να εμποδίσει την ολοκλήρωση της Σύμβασης.

7. Το Greek Fashion Box επιτρέπει στον Πελάτη να υποβάλει Παραγγελίες μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ως εξής, κατά σειρά:

α. Ο Πελάτης προσθέτει το επιλεγμένο προϊόν στο Καλάθι.
β. Στο τμήμα “Σύνολα Καλαθιού” ο Πελάτης επιλέγει την μέθοδο Αποστολής και καταχωρεί την Χώρα και τη διεύθυνσή του για να γίνει ο υπολογισμός του κόστους Αποστολής στα Μεταφορικά και να εμφανιστεί αθροιστικά το συνολικό κόστος του προϊόντος στο Σύνολο.
γ. Με το κουμπί ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ο Πελάτης μεταβαίνει στην επόμενη σελίδα για να ολοκληρώσει την Παραγγελία του. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν διαθέτει Λογαριασμό ή δεν είναι συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία στον Λογαριασμό του, στη φόρμα της Παραγγελίας απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία Πελάτη: το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση (οδός, αριθμός κτιρίου/διαμέρισμα, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ο αριθμός τηλεφώνου και αναγράφονται αναλυτικά οι πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Πώλησης: το/τα προϊόν/όντα, τον αριθμό προϊόντος/όντων, τον τύπο, το μέγεθος και το χρώμα του προϊόντος, το κόστος των Μεταφορικών σύμφωνο με την επιλογή και καταχώρηση του Πελάτη στο προηγούμενο στάδιο.
δ. Ο Πελάτης επιλέγει τη μέθοδο πληρωμής από τους παρεχόμενους από το Greek Fashion Box τρόπους πληρωμής και απαιτείται η Αποδοχή των Όρων Χρήσης από αυτόν.

8. Ο Πελάτης στέλνει την Παραγγελία στο Greek Fashion Box (δηλώνει Παραγγελία) με τη βοήθεια της διατιθέμενης λειτουργίας για το σκοπό αυτό του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (κουμπιά ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ PAYPAL) ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής, εφόσον έχει γίνει η Αποδοχή των Όρων Χρήσης από αυτόν.

9. Ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής, ο Πελάτης μπορεί να μεταφερθεί στις ιστοσελίδες του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών πληρωμής, για την πραγματοποίηση των πληρωμών.

10. Στην περίπτωση σύναψης Σύμβασης Πώλησης με τη χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας από απόσταση:

α. Το Greek Fashion Box στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα στον Πελάτη με το περιεχόμενο επιβεβαίωσης της προτεινόμενης Σύμβασης Πώλησης.
β. Ο Πελάτης στέλνει στο Greek Fashion Box την Παραγγελία μέσω μηνύματος στη διεύθυνση e-mail από το οποίο παρέλαβε την επιβεβαίωση που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 10.α.
γ. Στην περίπτωση Πελάτη που δεν διαθέτει Λογαριασμό απαιτείται η αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης εκ μέρους του Πελάτη εγγράφως στο email που στέλνει στο Greek Fashion Boxτην Παραγγελία του.

11. Το greekfashionbox.gr σε απάντηση της Παραγγελίας αποστέλλει αμέσως στον Πελάτη μήνυμα στην διεύθυνση e-mail που δόθηκε για τον σκοπό αυτό από τον Πελάτη, που επιβεβαιώνει την παραλαβή της Παραγγελίας και πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση της.

12. Μετά την επεξεργασία της Παραγγελίας, χωρίς δικαιολογημένη καθυστέρηση, το Greek Fashion Box θα στείλει στην καθορισμένη από τον Πελάτη διεύθυνση email τις πληροφορίες με:

α. Την επιβεβαίωση της αποδοχής μιας ή περισσοτέρων μεμονωμένων προσφορών για προϊόντα που υποβάλλονται στην Παραγγελία και επιβεβαίωση της σύναψης της Συμφωνίας Πώλησης (αποδοχή της Παραγγελίας προϊόντος που αναφέρεται στο μήνυμα),
β. Τις πληροφορίες σχετικά με την αδυναμία αποδοχής όλων των προσφορών για προϊόντα που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Παραγγελίας, και θα αναφέρεται ο λόγος, πχ λόγω μη εξόφλησης από τον Πελάτη, λόγω μη εύρεσης υλικών για τις χειροποίητες κατασκευές, λόγω καταπάτησης των παρόντων Όρων από τον Πελάτη κλπ.

13. Η Σύμβαση Πώλησης συνάπτεται μετά την επιβεβαίωση της Παραγγελίας από το Greek Fashion Box δηλαδή την παραλαβή από τον Πελάτη μηνύματος που αναφέρεται στο σημείο η επιβεβαίωση αποδοχής και των Όρων Χρήσης στο εύρος των αναφερόμενων Προϊόντων. Το Greek Fashion Box στέλνει στον πελάτη την επιβεβαίωση στην δηλωμένη από τον Πελάτη διεύθυνση e-mail.

14. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα αποδοχής όλων ή ορισμένων από τις προσφορές που υποβάλλονται στην Παραγγελία, το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη για την:

– Ενημέρωση του Πελάτη για την αδυναμία αποδοχής όλων των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Σύμβασης για τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης.
– Επιβεβαίωση από τον Πελάτη της θέλησης να εκτελέσει την Παραγγελία στο μέρος στο οποίο το Greek Fashion Box συμφώνησε να αποδεχθεί τις προσφορές για τη σύναψη της Σύμβασης. Στη συνέχεια, ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει ολόκληρη την Παραγγελία (σε σχέση με όλες τις προσφορές), η οποία δεν παραβιάζει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Η ακύρωση της Παραγγελίας από τον Πελάτη αποδεσμεύει το Greek Fashion Box από την υποχρέωση εφαρμογής του. Σε περίπτωση ακύρωσης της Παραγγελίας, ισχύει η παρακάτω παράγραφος:

15. Σε περίπτωση αδυναμίας αποδοχής των προσφορών που υποβάλλονται στην Παραγγελία, η Σύμβαση Πωλήσεων εντός των ορίων που καθορίζονται από τα προϊόντα δεν θα ολοκληρωθεί και το Greek Handmade Bοx θα επιστρέψει στον Πελάτη εντός 14 ημερών τις πληρωμές που πραγματοποίησε, στο εύρος που η Σύμβαση δεν έχει ολοκληρωθεί.

16. To Greek Fashion Box θα αποστείλει email στον Πελάτη μετά την Αποστολή του προϊόντος, όπου θα αναγράφει τα στοιχεία της μεταφορικής εταιρείας, για να μπορεί ο Πελάτης να ελέγξει την έγκαιρη παράδοση του/των προϊόντος/ων.

17. Ανεξάρτητα, το Greek Fashion Box μπορεί να ενημερώσει τον Πελάτη για την κατάσταση της Παραγγελίας στέλνοντας ένα μήνυμα στη διεύθυνση e-mail δηλωμένη από τον Πελάτη ή τηλεφωνικά.

9.1. Διαθεσιμότητα προϊόντων – Παραγγελίες

1. Όλες οι Παραγγελίες υπόκεινται στην αποδοχή και τη διαθεσιμότητα του Greek Fashion Box. Τα περισσότερα προϊόντα του Greek Fashion Box είναι χειροποίητα μερικώς ή στο σύνολο τους γι΄αυτό φτιάχνονται κατόπιν παραγγελίας. Τα προϊόντα που φτιάχνονται κατόπιν παραγγελίας, αναγράφονται στην σελίδα του Προϊόντος.

2. Τα προϊόντα στο καλάθι αγορών δεν είναι δεσμευμένα και μπορούν να αγοραστούν από άλλους Πελάτες αν δεν έχει ολοκληρωθεί η παραγγελία.

3. Η αποδοχή της παραγγελίας για την αγορά προϊόντων ή μη βασίζεται στην διαθεσιμότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Η επιβεβαίωση μας για την αποδοχή της Παραγγελίας σας μέσω web ή e-mail δεν αποτελεί εγγύηση για την παράδοση. Επίσης υπάρχει το ενδεχόμενο, ο τελικός έλεγχος ποιότητας πριν την αποστολή μιας παραγγελίας να μας αποτρέψει από την αποστολή ενός προϊόντος που δεν πληρεί τις προδιαγραφές ποιότητας μας. Θα σας ενημερώσουμε εμείς αν είμαστε σε θέση να παραδώσουμε τα εμπορεύματα και θα δοθεί μια πλήρη επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που δεν μπορούμε να τα παραδώσουμε.

4. Το Greek Fashion Box επιδιώκει να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα όλων των Προϊόντων και την απόδοση της Σύμβασης Πωλήσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης και σε άλλες καταστάσεις που ορίζονται από το νόμο, εφαρμογή έχουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ιδίως όσον αφορά την υποχρέωση άμεσης επιστροφής στον Καταναλωτή.

5. Έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια, για να διασφαλιστεί ότι οι περιγραφές και τις τιμές των προϊόντων είναι σωστές. Εμείς θα ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό στην περίπτωση ενός σφάλματος στην τιμολόγηση ή την περιγραφή που πέσει στην αντίληψή μας. Στην περίπτωση που ενημερωθούμε για ένα τέτοιο λάθος, θα έχετε τη δυνατότητα:

-Να επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας για αγορά μετά την διόρθωση περιγραφής ή τιμής, ή
-Την απόσυρση της παραγγελίας για αγορά. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται πλήρη επιστροφή χρημάτων αν τα προϊόντα έχουν ήδη εξοφληθεί.

6. Το Greek Fashion Box δεν ευθύνεται κατ’ οποιονδήποτε τρόπο για τη μη διαθεσιμότητα και τη μη επάρκεια των προβαλλόμενων Προϊόντων και Υπηρεσιών, εφόσον δεν αποδέχτηκε την Παραγγελία του Πελάτη, κατά την ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΓΟΡΑΣ.

9.2. Αποστολή προϊόντων

1. Οι αποστολές θα ολοκληρώνονται από το Greek Fashion Box εφόσον η Παραγγελία έχει γίνει αποδεκτή και έχει εξοφληθεί η συνολική αξία των προϊόντων και του κόστους μεταφοράς.

2. Η παράδοση του προϊόντος είναι διαθέσιμη στην Ελληνική επικράτεια και σε επιλεγμένες χώρες που αναφέρονται στην ενότητα «Έξοδα Αποστολής» στο καλάθι του προϊόντος στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

3. Η παράδοση του προϊόντος στον Πελάτη είναι επί πληρωμή, εκτός εάν αναγράφεται διαφορετικά στην σελίδα του προϊόντος ή στην ενότητα «Μεταφορικά» στο καλάθι του προϊόντος στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Οι διαθέσιμες μέθοδοι Αποστολής και το κόστος παράδοσης του προϊόντος υποδεικνύεται στον Πελάτη στην ενότητα «Μεταφορικά» στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ενώ επίσης κατά τη χρονική στιγμή της δήλωσης εκ μέρους του Πελάτη της βούλησής του να δεσμευτεί από τους Όρους Χρήσης – Σύμβαση πώλησης. Ειδικότερα το Greek Fashion Box μπορεί να παρέχει στον Πελάτη, τους ακόλουθους τρόπους παράδοσης ή παραλαβής του Προϊόντος:

Συστημένη επιστολή Α’ προτεραιότητας μέσω ΕΛΤΑ
Ταχυδρομικό δέμα μέσω ΕΛΤΑ
Επιστολή με ταχυμεταφορική
Δέμα με ταχυμεταφορική
Δέμα με παραλαβή από σημείο διανομής.

4. Τα περισσότερα προϊόντα του Greek Fashion Box είναι χειροποίητα, και φτιάχνονται κατόπιν παραγγελίας. Συνήθως είναι έτοιμα προς αποστολή σε 5-10 εργάσιμες ημέρες, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικός χρόνος στη σελίδα του προϊόντος που παραγγείλατε.

5. Ο χρόνος προετοιμασίας Παραγγελίας για αποστολή από το Greek Fashion Box, αναγράφεται στην σελίδα του προϊόντος και υπολογίζεται από την επομένη ημέρα εξόφλησης του προϊόντος που είναι η έναρξη του χρόνου προετοιμασίας της Παραγγελίας.

Το Greek Fashion Box καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλες οι παραγγελίες να εκτελούνται άμεσα, ξεκινώντας εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, από την ημερομηνία εξόφλησης παραγγελίας, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί σε εργάσιμη μέρα από 08.00 έως 15.00 ώρα Ελλάδας.

6. Οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται βράδυ Παρασκευής, Σάββατο και Κυριακή αρχίζουν να εκτελούνται από την Δευτέρα. Από τις εργάσιμες ημέρες εξαιρούνται τα Σάββατα, οι Κυριακές και οι επίσημες Ελληνικές αργίες.

Στον ανωτέρω χρόνο προετοιμασίας της Παραγγελίας, χρειάζεται να προστεθεί ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος από τον μεταφορέα, χρόνος ο οποίος εξαρτάται από την επιλεγμένη από τον Πελάτη μέθοδο της παράδοσης που κάθε φορά παρουσιάζεται στην ενότητα Τρόπος Αποστολής, στο καλάθι στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Ο χρόνος εκτέλεσης και της παράδοσης των παραγγελιών δεν περιλαμβάνει τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες της Ελληνικής Επικράτειας.

7. Το Greek Fashion Box μπορεί, για να αποφύγει περαιτέρω ζημιές, να μην δεχθεί την προσφορά του Πελάτη για ορισμένες μορφές πληρωμής ή παράδοσης. Η διάταξη αυτή ισχύει ανεξάρτητα από το ποια στοιχεία προσδιορίζονται από τον Πελάτη και ποια δεδομένα παρέχονται κατά την υποβολή της Παραγγελίας.

8. Οι παραδόσεις εκτός ΕΕ υπόκεινται συνήθως σε έξοδα εκτελωνισμού και δασμούς εισαγωγής στην χώρα αποστολής και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του παραλήπτη – Πελάτη.

9. Η κατάθεση της αποστολής στα ΕΛΤΑ, γίνεται πάντα κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 14.00 ώρα Ελλάδας. Το Greek Fashion Box δεν είναι υπεύθυνο για καθυστερήσεις σε αποστολές που προκλήθηκαν από καιρικές συνθήκες, διεθνή τελωνειακά θέματα ή οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις πέραν του ελέγχου του.

10. Όταν η παραγγελία κατατεθεί στην μεταφορική εταιρεία/ΕΛΤΑ, ο Πελάτης θα λάβει ένα e-mail, με τον αριθμό συστημένης επιστολής/δέματος για την παρακολούθηση της κατάστασης της αποστολής του στο site του ΕΛΤΑ ή το αντίστοιχο οποιασδήποτε άλλης μεταφορικής εταιρίας.

11. Το Greek Fashion Box δεν παραδίδει προϊόντα σε ταχυδρομικές θυρίδες.

12. Το σύνολο του χρόνου αναμονής για την παραλαβή εκ μέρους του Πελάτη του προϊόντος (περίοδος παράδοσης) αποτελείται από το χρόνο προετοιμασίας της Παραγγελίας προς αποστολή από το Greek Fashion Box και από τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος από τον μεταφορέα.

9.3. Παράπονα για το προϊόν

1. Το Greek Fashion Box οφείλει να παρέχει στον Πελάτη προϊόντα χωρίς ουσιώδη ελαττώματα και με όλες τις συμφωνημένες ιδιότητες. Λόγω του ότι τα περισσότερα προϊόντα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος Greek Fashion Box είναι χειροποίητα και όχι τυποποιημένα, το Greek Fashion Box δεν δεσμεύεται ότι ένα προϊόν θα είναι ίδιο σε όλες τις λεπτομέρειες με το προϊόν της φωτογραφίας στην σελίδα του προϊόντος, όπως για παράδειγμα η διακόσμηση των σανδαλιών.

2. Παράπονο μπορεί να υποβληθεί εκ μέρους του Πελάτη, για παράδειγμα: γραπτώς στη διεύθυνση: Greek Fashion Box, Τ.Θ… Ταχ Νέων Σεπολίων, 121 04 Περιστέρι, Ελλάδα. Αν το παράπονο είναι σχετικό με το προϊόν, είναι συνήθως προτιμότερο να αποστέλλεται το προϊόν στο Greek Fashion Box συνοδευόμενο από ένα (έγγραφο) παράπονο με σκοπό την εξέταση του προϊόντος από το Greek Fashion Box.

3. Αν το προϊόν που πωλείται έχει κάποιο ελάττωμα, ο Πελάτης μπορεί:

α.Να υποβάλει δήλωση μείωσης της τιμής ή να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση Πώλησης, υπό τον όρο ότι το Greek Fashion Box δεν αντικατέστησε έγκαιρα και χωρίς αδικαιολόγητη ενόχληση για τον Πελάτη το ελαττωματικό προϊόν με άλλο, απαλλαγμένο από ελαττώματα ή δεν αφαίρεσε το ελάττωμα. Η μειωμένη τιμή θα πρέπει να είναι ανάλογη με την τιμή που προκύπτει από τη Σύμβαση, στην οποία λαμβάνεται υπ` όψη η αξία του προϊόντος με ελάττωμα η οποία είναι ανάλογη με την αξία του προϊόντος χωρίς ελαττώματα. Ο Πελάτης δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση, εφόσον το ελάττωμα είναι επουσιώδες.

β.Να απαιτήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο απαλλαγμένο από ελαττώματα ή την αφαίρεση του ελαττώματος. Το Greek Fashion Box υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν με άλλο, απαλλαγμένο από ελάττωμα ή να διορθώσει το ελάττωμα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, χωρίς αδικαιολόγητη ταλαιπωρία για τον Πελάτη.

γ.Να απαιτήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με ένα άλλο, εφόσον το Greek Fashion Box δεν προβαίνει εγκαίρως σε αφαίρεση του ελαττώματος, εκτός και αν η συμμόρφωση του προϊόντος με την κατάσταση που προβλέπεται από τη Σύμβαση με τον τρόπο που επιλέγει ο Πελάτης είναι αδύνατη ή θα απαιτούσε υπερβολικό κόστος σε σύγκριση με τη μέθοδο που προτείνεται από το Greek Fashion Box. Κατά την αξιολόγηση των δαπανών αυτών λαμβάνεται υπόψη η αξία του προϊόντος χωρίς ελαττώματα, η φύση και η σημασία του ελαττώματος, και επίσης λαμβάνεται υπόψη η ταλαιπωρία στην οποία θα υπόκειται ο Πελάτης κατά τον εναλλακτικό τρόπο αποζημίωσής του.

4. Συνιστάται ο Πελάτης στην περιγραφή των παραπόνων να συμπεριλάβει:

4.1. Τις πληροφορίες και τις περιστάσεις που αφορούν το αντικείμενο της καταγγελίας, και ιδίως το είδος και την ημερομηνία της εμφάνισης του ελαττώματος.
4.2. Απαίτηση ενός τρόπου για την επίτευξη της συμμόρφωσης προϊόντος με τη Σύμβαση Πώλησης ή δήλωση της μείωσης των τιμών ή την απόσυρση του από τη Σύμβαση Πώλησης
4.3. Τα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος γιατί αυτό θα διευκολύνει και θα επιταχύνει την εξέταση της καταγγελίας από το Greek Fashion Box.
4.4. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο έχουν τη μορφή μόνο συστάσεων και δεν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του παραπόνου αν δεν είχε υποβληθεί η συνιστώμενη περιγραφή του παραπόνου.

5. To Greek Fashion Box θα ασχοληθεί με τα παράπονα του Πελάτη άμεσα, το αργότερο εντός 14 ημερών από την υποβολή τους. Αν ο Πελάτης έχει ζητήσει ανταλλαγή προϊόντων ή την αποκατάσταση της βλάβης ή έκανε μια δήλωση σχετικά με τη μείωση των τιμών, προσδιορίζοντας το ποσό κατά το οποίο η τιμή πρόκειται να μειωθεί, και το Greek Fashion Box δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα αυτό εντός δεκατεσσάρων ημερών, θα θεωρείται ότι εξέλαβε το αίτημα ως δικαιολογημένο.

6. Αν για την απάντηση στα παράπονα του Πελάτη από το Greek Fashion Box είναι αναγκαίο να παραδοθεί το προϊόν στο Greek Fashion Box, το Greek Fashion Box θα πρέπει να ζητήσει από τον Πελάτη να παραδώσει το προϊόν σε βάρος του Greek Fashion Box με τον τρόπο αποστολής που θα επιλέξει το Greek Fashion Box το οποίο θα επιβαρυνθεί τα έξοδα αποστολής. Εάν, ωστόσο, λόγω του τύπου της βλάβης, το είδος του Προϊόντος ή της μεθόδου παρασκευής του η παράδοση του προϊόντος από τον Πελάτη θα ήταν αδύνατη ή υπερβολικά δύσκολη, ο Πελάτης θα κληθεί να παραδώσει, κατόπιν ραντεβού, τον Προϊόν στο Greek Fashion Box στον τόπο όπου βρίσκεται το προϊόν.

9.4. Πολιτική Επιστροφών

1. To Greek Fashion Box ολοκληρώνει κάθε παραγγελία σε συγκεκριμένες επιλογές του Πελάτη.

2. Ο Πελάτης θα πρέπει να ελέγχει όλες τις λεπτομέρειες (τα μεγέθη, χρώματα, υλικά κλπ) που αναγράφονται αναλυτικά στη σελίδα του προϊόντος, πριν προβεί σε αγορά προϊόντος. Ο Πελάτης μπορεί να συμβουλεύεται τον Οδηγό για Μεγέθη στην σελίδα του κάθε προϊόντος για να παραγγείλει το σωστό μέγεθος. Αν ο Πελάτης δεν είναι σίγουρος για το μέγεθός του, μπορεί να συμβουλευτεί πριν την αγορά τους αναλυτικούς οδηγούς που παρέχονται στην ιστοσελίδα greekfashionbox.gr για εξυπηρέτηση του Πελάτη, με Πίνακες μεγεθών για σανδάλια, κοσμήματα και αξεσουάρ.

3. Το Greek Fashion Box οφείλει να παρέχει στον Πελάτη προϊόντα χωρίς ουσιώδη ελαττώματα και με όλες τις συμφωνημένες ιδιότητες. Λόγω του ότι τα περισσότερα προϊόντα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος Greek Fashion Box είναι χειροποίητα και όχι τυποποιημένα, το Greek Fashion Box δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση ότι ένα προϊόν θα είναι ίδιο σε όλες τις λεπτομέρειες με το προϊόν της φωτογραφίας στην σελίδα του προϊόντος, όπως για παράδειγμα η διακόσμηση των σανδαλιών.

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του Πελάτη

1. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια Παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

2. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

3. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και το Greek Fashion Box είναι υποχρεωμένο να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτό.

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, το Greek Fashion Box υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.

4. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν αφόρετα, άθικτα και αχρησιμοποίητα, να διαθέτουν όλες τις πινακίδες και να είναι σε άριστη κατάσταση η αρχική τους συσκευασία. Αιτήματα επιστροφής που δεν πληρούν την πολιτική του Greek Fashion Box δεν θα γίνονται δεκτά.

5. Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές σε προϊόντα κατά παραγγελία που φτιάχτηκαν ειδικά για τον Πελάτη όπως χειροποίητες κατασκευές, για προϊόντα που έχουν την ένδειξη «Δεν επιστρέφεται» στην περιγραφή τους καθώς και στα εκπτωτικά είδη. Τα σκουλαρίκια δεν επιστρέφονται για λόγους υγιεινής. Αιτήματα επιστροφής που δεν πληρούν την πολιτική του Greek Fashion Box δεν θα γίνονται δεκτά.

6. Αν τα προϊόντα του Greek Fashion Box αγοράστηκαν από τον Πελάτη από διαφορετική τοποθεσία όπως από κατάστημα λιανικής πώλησης ή από ηλεκτρονικό κατάστημα τρίτου, ο Πελάτης θα πρέπει να ανατρέξει στην δική τους πολιτική επιστροφής.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

1. Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε προϊόντα που κατά παραγγελία φτιάχτηκαν ειδικά για τον Πελάτη όπως τα μερικώς ή ολικώς χειροποίητα είδη, προϊόντα που έχουν την ένδειξη «Δεν επιστρέφεται» στην περιγραφή τους, στα εκπτωτικά είδη, στα Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σκουλαρίκια κ.α.)

2. Το Greek Fashion Box διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί επιστροφές που δεν είναι εγκεκριμένες ή/και δεν αποστέλλονται σύμφωνα με τους όρους επιστροφής που αναγράφονται λεπτομερώς online καθώς και στις οδηγίες που συνοδεύουν την κάθε παραγγελία. Σε περίπτωση μη-εγκεκριμένων ή μη αποδεκτών επιστροφών, τα προϊόντα θα επιστρέφονται στη διεύθυνση αποστολής της αρχικής παραγγελίας με το τέλος αποστολής ως αντικαταβολή.

3. Ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει οποιαδήποτε γραπτή δήλωση με την οποία ενημερώνει για την αποχώρησή του από τη Σύμβαση Πώλησης. Για να τηρηθεί η προθεσμία είναι αρκετό να στείλει ένα αίτημα πριν από τη λήξη της όπως περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο με τις Οδηγίες για την Επιστροφή.

4. Οδηγίες για την Επιστροφή

α.Για να τηρηθεί η προθεσμία Επιστροφής των προϊόντων, ο Πελάτης θα πρέπει να στείλει ένα e-mail με το αίτημά του στο info@greekfashionbox.com μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή.
β.Εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, ο Πελάτης θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης του αίτηματός του από το Greek Fashion Box για την επιστροφή και πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές του. Αυτό το email θα περιλαμβάνει οδηγίες για το πώς να ολοκληρώσει την αποστολή της επιστροφής καθώς και το δελτίο επιστροφής.
γ.Ο Πελάτης θα πρέπει σε απάντηση του email που θα σταλεί από το Greek Fashion Box, να επιβεβαιώσει στο email εάν επιθυμεί αλλαγή με ίδιο ή άλλο προϊόν ή επιστροφή χρημάτων. Ο Πελάτης θα πρέπει να συμπληρώσει το δελτίο επιστροφής που θα συνοδεύσει την επιστροφή του. Παρακαλούμε να επισυναφθεί, αν είναι δυνατόν, η απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
δ.Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν αφόρετα, άθικτα και αχρησιμοποίητα, να διαθέτουν όλες τις πινακίδες και να είναι σε άριστη κατάσταση η αρχική τους συσκευασία.
ε.Για την αποστολή τους, τα προϊόντα θα πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε ένα προστατευτικό εξωτερικό φάκελο ή κουτί με προστατευτικές φυσαλίδες
ζ.Οι επιστροφές πρέπει να αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικά μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή Α’ προτεραιότητας και ο Πελάτης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει ένα παραστατικό από το Ταχυδρομείο ως απόδειξη της αποστολής του πακέτου.

Παραλαβή επιστρεφόμενου προϊόντος

Μετά την παραλαβή του επιστρεφομένου .προϊόντος από το Greek Fashion Box, χρειάζονται συνήθως 1-2 εργάσιμες μέρες για τον έλεγχο κατάστασης του προϊόντος, κατά τις οποίες ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί μέσω e-mail μόλις η επιστροφή του ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Αλλαγή προϊόντος

Τα προϊόντα μπορούν να αλλαχθούν με οποιοδήποτε διαθέσιμο διαφορετικό μέγεθος ή είδος. Η αλλαγή προϊόντος πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση ελέγχου του παραληφθέντος επιστρεφόμενου προϊόντος Ο Πελάτης επιβαρύνεται εξ’ ολοκλήρου από τα έξοδα επιστροφής και εκ νέου αποστολής.

Επιστροφή χρημάτων

Οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση ελέγχου του παραληφθέντος επιστρεφόμενου προϊόντος.

Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στο Greek Fashion Box το τίμημα από την Τράπεζα, το Greek Fashion Box θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Το Greek Fashion Box κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού από την Τράπεζα. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.

Έξοδα Επιστροφών

Τα έξοδα επιστροφής ή αλλαγής, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη. Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει το Greek Fashion Box.

9.5. Πληρωμές

1. Πληρωμή μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις μεθόδους που αναφέρονται παρακάτω και θα χρεωθεί όταν το Greek Handmade Box έχει αποδεχθεί την παραγγελία του Πελάτη για την αγορά.

2. Όλες οι τιμές των προϊόντων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα Greek Fashion Box καθώς και των αποδείξεων είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας). Για τις χώρες εκτός ΕΕ, το ΦΠΑ αφαιρείται. Είναι πιθανόν να αφαιρείται σε όλες τις σχετικές σελίδες του προϊόντος και αν δεν ισχύει αυτό, αφαιρείται οπωσδήποτε στο καλάθι, αφού ο Πελάτης συμπληρώσει στον τρόπο Αποστολής (Μεταφορικά) την Χώρα του.

3. Γίνονται δεκτοί οι ακόλουθοι τρόποι πληρωμής:

α.Paypal

Το Greek Fashion Box δέχεται πληρωμές μέσω PayPal λογαριασμούς και διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει τις παραγγελίες μόνο στην διεύθυνση που επιβεβαιώνεται απο το λογαριασμό Paypal που έχει καταχωρηθεί.

β.Τραπεζική Κατάθεση – Μεταφορά

Πληρωμές με κατάθεση/μεταφορά στην Τράπεζα, γίνονται δεκτές στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Όνομα Τραπέζης: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
Αριθμός Λογαριασμού: 121/003644-75
IBAN: GR0701101210000012100364475
SWIFT: ETHNGRAA

Το ποσό που εισπράττεται στον λογαριασμό τραπέζης θα πρέπει να αντιστοιχεί στο ακριβές αντίτιμο της παραγγελίας σας. Τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον πελάτη.

Ο Πελάτης θα πρέπει να αναφέρει τον αριθμό της Παραγγελίας του στην πληρωμή του ως αιτιολογία κατάθεσης για να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Η Παραγγελία θα διεκπεραιωθεί μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή από τον Πελάτη. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως 2 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με τη διαδικασία της τράπεζας. Εναλλακτικά, ο Πελάτης μπορεί να στείλει την επιβεβαίωση της πληρωμής του στο info@greekfashionbox.com για την άμεση διεκπεραίωση της παραγγελίας του.

γ.Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

4. Στην περίπτωση που το Greek Fashion Box δεν λάβει την πληρωμή, το Greek Fashion Box διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον Πελάτη προκειμένου να του υπενθυμίσει για τη πληρωμή αποστέλλοντας του e-mail. Η αποτυχία καταβολής της πληρωμής εντός περιόδου 7 ημερών από την Παραγγελία και μετά επιπλέον 3 ημερών, αποτελεί λόγο απόρριψης της Παραγγελίας. Ο Πελάτης μπορεί επίσης να ακυρώσει, εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος την Παραγγελία, χωρίς ποινή, επικοινωνώντας με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών, συμπεριφορά που δεν παραβιάζει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

5. Με την παράδοση των παραγγελλόμενων προϊόντων, συνοδευόμενων από την σχετική απόδειξη και την καταβολή από πλευράς του Πελάτη της προβλεπόμενης τιμής η Σύμβαση Πώλησης ανάμεσα στο Greek Fashion Box και τον Πελάτη, θεωρείται ολοκληρωμένη.

6. To Greek Fashion Box, δε δεσμεύει προϊόντα ή αποθέματα κατά το διάστημα που εκκρεμεί η παραγγελία, γι’ αυτό θα πρέπει ο Πελάτης να ελέγξει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος πριν την καταβολή του τιμήματος.

9.6. Πολιτική τιμών

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα greekfashionbox.gr είναι πάντα σε ευρώ και είναι οι τελικές τιμές των προϊόντων (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο νόμιμος ΦΠΑ) ανάλογα με την Χώρα στην οποία πραγματοποιείται η Παραγγελία.

Οι πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε τυχόν έξτρα χρεώσεις που δύνανται να προκύψουν από διαφορές στην ισοτιμία, εκτελωνισμούς, εισαγωγικούς δασμούς, περιορισμούς των προϊόντων και άλλες τοπικές απαιτήσεις για τις οποίες το Greek Fashion Box δεν φέρει καμία ευθύνη.

Το Greek Fashion Box διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τα χαρακτηριστικά και τις τιμές των Προϊόντων ή και Υπηρεσιών που προβάλλονται στην ιστοσελίδα της greekfashionbox.gr.

10. Διατάξεις που αφορούν Πελάτες Χονδρικής (Πελάτες που δεν είναι Καταναλωτές)

Αυτό το τμήμα των Όρων Χρήσης και οι διατάξεις που περιέχονται σε αυτό ισχύει μόνο για τους Πελάτες που δεν είναι καταναλωτές και αγοράζουν τα προϊόντα από το Greek Fashion Box σε ειδικές τιμές (χονδρικής) με σκοπό την μεταπώληση των προϊόντων.

1. Ο Πελάτης Χονδρικής ΔΕ μπορεί να προσφέρει την Παραγγελία του μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή μέσω της Εφαρμογής. Ο Πελάτης Χονδρικής μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για αγορά προϊόντων σε τιμές χονδρικής μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας email που παρέχεται στο greekfashionbox.gr. Το Greek Fashion Box θα παραλάβει τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα απαντήσει με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση email που έχει αναγράψει ο Πελάτης Χονδρικής στη φόρμα. Η Σύμβαση Σύναψης Πώλησης θα πραγματοποιηθεί, εφόσον έχουν έρθει σε σχετική συμφωνία το Greek Fashion Box και ο Πελάτης Χονδρικής μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

2. Η Σύναψη Πώλησης ανάμεσα στο Greek Fashion Box και τον κάθε Πελάτη Χονδρικής είναι μοναδική και εξαρτάται από την κοινή συμφωνία του Greek Fashion Box με τον Πελάτη Χονδρικής.

3. Το Greek Fashion Box έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση Πώλησης που έχει συναφθεί με Πελάτη Χονδρικής εντός 14 ημερών από τη σύναψή της. Η Απόσυρση από την Σύμβαση Πώλησης σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς να προκύπτουν από τον Πελάτη Χονδρικής τυχόν απαιτήσεις κατά του Greek Fashion Box.

4. Στην περίπτωση των Πελατών Χονδρικής το Greek Fashion Box έχει το δικαίωμα να περιορίσει τις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμής και να απαιτήσει την καταβολή προπληρωμής από τον Πελάτη εν συνόλω ή εν μέρει, ανεξάρτητα από τη μέθοδο πληρωμής και του γεγονότος της σύναψης Σύμβασης Πώλησης.

5. Από τη στιγμή της παράδοσης από το Greek Fashion Box στον μεταφορέα των προϊόντων, μεταφέρονται στον Πελάτη Χονδρικής τα οφέλη και τα βάρη που συνδέονται με το προϊόν και ο κίνδυνος της τυχαίας απώλειας ή ζημίας του προϊόντος. Το Greek Fashion Box σε αυτή την περίπτωση δεν είναι υπεύθυνο για την απώλεια, ζημία ή καταστροφή στο προϊόν που προκύπτει από την έκδοσή του προς μεταφορά ως την παράδοσή του στον Πελάτη Χονδρικής ούτε για την καθυστέρηση στη μεταφορά του φορτίου.

6. Η ευθύνη του Greek Fashion Box υπό τον τίτλο εγγύησης για το προϊόν στον Πελάτη Χονδρικής δεν ισχύει.

7. Στην περίπτωση των Πελατών Χονδρικής το Greek Fashion Box μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών – Σύναψης Πώλησης ή οποιαδήποτε σύμβαση αδειοδότησης που χορηγείται βάσει των παραγράφων της ενότητας 3. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας – Άδειες με άμεση ισχύ και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, αποστέλλοντας στον Πελάτη μια κατάλληλη δήλωση οποιασδήποτε μορφής.

8. Ούτε το Greek Fashion Box ούτε οι εργαζόμενοι του, οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και οι πληρεξούσιοί του δεν ευθύνονται για τον Πελάτη Χονδρικής, τους υπεργολάβους του, τους εργαζόμενους, τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή / τους πληρεξούσιούς του για οποιεσδήποτε ζημιές, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών, εκτός εάν η ζημία προκλήθηκε από αυτούς σκόπιμα.

9. Σε κάθε περίπτωση ο καθορισμός της ευθύνης του Greek Fashion Box, των υπαλλήλων του, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή / και των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι σε σχέση με τον Πελάτη Χονδρικής, ανεξάρτητα από τη νομική της βάση, είναι περιορισμένος – τόσο στα πλαίσια μιας ενιαίας αίτησης, καθώς και για οποιεσδήποτε αξιώσεις συνολικά – στο ύψος του ποσού που καταβλήθηκε για την τιμή και τα κόστη παράδοσης που προκύπτουν από την τελευταία Σύμβαση Πώλησης, αλλά όχι περισσότερο από το ποσό των διακοσίων ευρώ.

10. Για κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ του Greek Fashion Box και του Πελάτη Χονδρικής αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

11. Όσον αφορά τους Πελάτες Χονδρικής το Greek Fashion Box μπορεί να αλλάξει τους κανόνες ανά πάσα στιγμή βάσει των γενικώς ισχυόντων νόμων.

11. Πολιτική απορρήτου & συμμόρφωση GDPR του Ηλεκτρονικού Καταστήματος greekfashionbox.gr

ΓΕΝΙΚΑ

Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής καλούμενη «Πολιτική Δεδομένων»)του Ηλεκτρονικού Καταστήματος greekfashionbox.gr, συμπεριλαμβανόμενης της Εφαρμογής είναι ενημερωτικής φύσης, συνεπώς δεν πρόκειται για μια πηγή υποχρεώσεων των Πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και της Εφαρμογής (δεν αποτελεί σύμβαση ή κανονισμό).

Όλες οι λέξεις, φράσεις και συντομογραφίες που εμφανίζονται στη σελίδα αυτή και ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα (Ηλεκτρονικό Κατάστημα, Εφαρμογή, κ.α) θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό & τους Όρους Χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος greekfashionbox.gr, συμπεριλαμβανομένης της Εφαρμογής.

Αυτή η Πολιτική Δεδομένων μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώνουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του eshop μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ̓ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος greekfashionbox.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

Ασφάλεια Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Δεδομένων επεξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας καθώς και πως χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα. Το greekfashionbox.gr, τηρώντας τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρεί τις προσωπικές σας πληροφορίες σε έναν ασφαλή κεντρικό διακομιστή.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.

Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν είστε κάτω των 18 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

To ηλεκτρονικό κατάστημα greekfashionbox.gr έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:

-Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
-Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

Ποιοι είμαστε και πως θα επικοινωνήσετε μαζί μας

Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στην επιχείρηση Greek Fashion Box.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων ή την παρούσα δήλωση απορρήτου και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας από τον νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο e-mail: info@greekfashionbox.com.

Τι δεδομένα συλλέγουμε και για ποιον λόγο

Όπως όλες οι επιχειρήσεις που έχουν ηλεκτρονική παρουσία στο διαδίκτυο, έτσι και εμείς συλλέγουμε δεδομένα για να λειτουργήσει η ιστοσελίδα μας πιο αποτελεσματικά και να σας προσφέρει τη βέλτιστη εμπειρία και τις πληροφορίες που αναζητάτε κατά την περιήγησή σας. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα παρέχονται άμεσα από εσάς, όπως όταν δημιουργείτε έναν προσωπικό λογαριασμό για χρήση της ιστοσελίδας μας με την συμπλήρωση σχετικής φόρμας ή επικοινωνείτε μαζί μας για υποστήριξη ή πληροφορίες. Έχοντας την συγκατάθεσή σας αποκτούμε ορισμένα δεδομένα καταγράφοντας πώς αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως τα cookies για τα οποία ζητάμε τη ρητή σας συγκατάθεση κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ, και ενδέχεται τα δεδομένα που συλλέγουμε να περιλαμβάνουν την διεύθυνση ΙΡ ή πληροφορίες του browser (φυλλομετρητή) που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας και τους συνδέσμους που επιλέχθηκαν.

Πιθανοί λόγοι επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των Πελατών είναι συνήθως οι παρακάτω:

Η σύναψη (ολοκλήρωση) και εφαρμογή της Σύμβασης Πώλησης ή της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (Λογαριασμός), ή η λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως του μελλοντικού Πελάτη, πριν τη σύναψη της Σύμβασης (επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προκειμένου να μπορείτε μέσω του Λογαριασμού σας να απολαύσετε τα οφέλη που προσφέρει, όπως η τοποθέτηση παραγγελιών χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσετε τις σχετικές φόρμες κάθε φορά, η πρόσβαση στο ιστορικό αγορών σας, η διαχείριση της συναίνεσής σας στην υπηρεσία κ.λπ., και η δυνατότητα σας να χρησιμοποιείτε άλλες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο μας).

Η σύναψη (ολοκλήρωση) και εφαρμογή της Σύμβασης Πώλησης ή η λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως του μελλοντικού Πελάτη, πριν τη σύναψή της (τα προσωπικά σας δεδομένα απαιτούνται για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την εκτέλεση της σύμβασης – ειδικότερα, η επιβεβαίωση της υποβολής και η κράτηση ή η αποστολή του επιλεγμένου από εσάς προϊόντος, καθώς και αν είναι απαραίτητο, η επικοινωνία μας μαζί σας για το σκοπό αυτό).

Η διεξαγωγή διαγωνισμών, η ανάδειξη νικητών των διαγωνισμών και η απόδοση των δώρων.

Η παρουσίαση διαφημίσεων, προσφορών ή προωθητικών ενεργειών (εκπτώσεων) σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Greek Fashion Box και των συνεργατών του (τους οποίους η τρέχουσα λίστα δίνεται ως μέρος του Ηλεκτρονικού Καταστήματος), οι οποίες προορίζονται για όλους τους αποδέκτες, ιδίως για την υλοποίηση της σύμβασης για την παροχή του Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter).

Η αξιολόγηση και ανάλυση των δραστηριοτήτων και των δεδομένων των πελατών, συμπεριλαμβανομένων ως μέρος της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (προφίλ), για την παρουσίαση διαφημίσεων γενικού περιεχομένου, προσφορών και προωθητικών ενεργειών (εκπτώσεων) σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Greek Fashion Box και των συνεργατών της, έτσι ώστε να είναι προσαρμοσμένα στις προτιμήσεις του πελάτη (χωρίς, ωστόσο, να επηρεάζουν σημαντικά τις αποφάσεις του), ιδίως με σκοπό την υλοποίηση της σύμβασης για την παροχή του Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter), καθώς και για τη στατιστική ανάλυση και ανάλυση της αγοράς.

Η επιδίωξη απαιτήσεων αξιώσεων και η υπεράσπιση έναντι αξιώσεων, συμπεριλαμβανομένων τρίτων – αν χρησιμοποιείτε το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργικότητας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και της Εφαρμογής.

Η συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από κανονισμούς, π.χ. λογιστικές και φορολογικές διατάξεις.

Η τήρηση αλληλογραφίας με τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής απαντήσεων σε μηνύματα των πελατών.

Στην περίπτωση των ενηλίκων Πελατών, με την πρόσθετη συγκατάθεση τους, τα προσωπικά τους δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας με σκοπό την παρουσίαση, δημιουργία, απονομή και Εφαρμογή αποκλειστικώς απευθυνόμενων διαφημίσεων, προσφορών ή προωθητικών ενεργειών (εκπτώσεων) για προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν επιλέξει οι ίδιοι ή οι συνεργάτες, οι οποίες έχουν προσαρμοστεί στις προτιμήσεις του (προφίλ), ως αποτέλεσμα αυτοματοποιημένων αποφάσεων που δύναται να έχουν νομικές επιπτώσεις ή έχουν σημαντική επίπτωση σε αυτούς, για παράδειγμα μέσω βραχυπρόθεσμων εκπτώσεων για ένα συγκεκριμένο προϊόν, νέας παραλαβής στο κατάστημά μας, (αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη σε πελάτες που δεν είναι ενήλικες ή που είναι ενήλικες αλλά δεν έχουν συναινέσει σε αυτό).

Η αποδοχή και επεξεργασία παραπόνων.

Ποιες προσωπικές σας πληροφορίες χρησιμοποιούμε

Για τους χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή της Εφαρμογής η Greek Fashion Box μπορεί να επεξεργαστεί τα παρακάτω Προσωπικά Δεδομένα του Πελάτη:

– Προσωπικά Δεδομένα τα οποία παρέχονται από το χρήστη κατά τη συμπλήρωση της φόρμας δημιουργίας Λογαριασμού, τοποθέτησης παραγγελιών ή τοποθέτησης κρατήσεων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα (πχ ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, διεύθυνση (οδός, αριθμός σπιτιού, αριθμός διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), διεύθυνση κατοικίας/εργασίας/επαγγελματικής έδρας (αν είναι διαφορετική από τη διεύθυνση παράδοσης), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, και στην περίπτωση των Πελατών Χονδρικής, επιπλέον την επωνυμία της εταιρείας και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) καθώς και άλλα δεδομένα που συγκεντρώνονται κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού Καταστήματος ή της Εφαρμογής.- Προσωπικά Δεδομένα τα οποία παρέχονται για τη χρήση του Ενημερωτικού Δελτίου, κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας

– Προσωπικά Δεδομένα τα οποία παρέχονται κατά τη συμμετοχή σε Διαγωνισμούς

– Άλλα δεδομένα, τα οποία λαμβάνονται βάσει της δραστηριότητάς του Πελάτη στο διαδίκτυο, σε εφαρμογές για φορητές συσκευές συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που λαμβάνονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, της Εφαρμογής ή άλλων διαύλων επικοινωνίας με τον Πελάτη, μέσω της τεχνολογίας των cookies και παρεμφερών τεχνολογιών.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email ή τηλεφωνικά π.χ. για να ζητήσετε πληροφορίες για υπηρεσίες, τιμές, προσφορές ή άλλο υλικό ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση email σας και τον τηλεφωνικό αριθμό ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και το περιεχόμενο (κείμενο) του e-mail που μας στείλατε επειδή αυτό είναι απαραίτητο για την επικοινωνία μαζί σας που μας ζητήσατε.

Αν λάβετε e-mail από εμάς, μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα της επιχείρισής μας ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες διαγραφής που περιλαμβάνονται ευκρινώς σε κάθε email.

Συμπληρώνοντας τα δεδομένα που περιέχονται στη φόρμα του Lead Facebook Ads ο Χρήστης παρέχει στον Διαχειριστή τα αναφερόμενα στη σχετική φόρμα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου. Τα ίδια δεδομένα ισχύουν συμπληρώνοντας αντίστοιχες φόρμες σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram.com και το Pinterest.com με τα οποία συνεργάζεται η Greek Fashion Box.

Συμπληρώνοντας τα δεδομένα που περιέχονται στα έντυπα των αιτήσεων που δίνουν τη δυνατότητα στον Διαχειριστή να διεξάγει διαφημιστικές εκστρατείες / διαγωνισμούς στην ιστοσελίδα του στο Facebook, ο Χρήστης παρέχει στον Διαχειριστή τα αναφερόμενα στη φόρμα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν ειδικότερα: το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση επικοινωνίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, το νούμερο υποδήματος.

Τα ίδια δεδομένα ισχύουν συμπληρώνοντας αντίστοιχες φόρμες σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram.com και το Pinterest.com με τα οποία συνεργάζεται η Greek Fashion Box για προωθητικούς – διαφημιστικούς λόγους.

Είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία και ποιες οι πιθανές επιπτώσεις άρνησής σας;

Η παροχή Προσωπικών Δεδομένων από τον Πελάτη του Ηλεκτρονικού καταστήματος είναι προαιρετική, ωστόσο είναι απαραίτητη προκειμένου να χρησιμοποιήσει ορισμένες λειτουργίες του καταστήματος, όπως για την τοποθέτηση μιας Παραγγελίας, για τη σύναψη και την εκτέλεση της Συμφωνίας Πώλησης, για τη δημιουργία Λογαριασμού, για τη σύναψη και την εκτέλεση της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, λήψης του Ενημερωτικού Δελτίου ή χρήσης άλλης φόρμας.

Κάθε φορά τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων επισημαίνονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, στα πλαίσια άλλων διαύλων επικοινωνίας με τον Πελάτη ή στον Κανονισμό. Συνέπεια της μη παροχής προσωπικών δεδομένων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία αποτελεσματικής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων.

Μοιράζεστε μαζί μας την πρόσβαση σας στο τηλέφωνό σας όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή;

Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα της Εφαρμογής που βασίζεται στην σάρωση και αποθήκευση των barcode των Προϊόντων, η προβολή των εικόνων των προϊόντων και η αποθήκευση πληροφοριών που επιτρέπουν την λειτουργία της Εφαρμογής εκτός σύνδεσης, η αναζήτηση συνεργαζόμενων φυσικών καταστημάτων ή σημείου παραλαβής των προϊόντων μέσω τοποθεσίας, η Greek Fashion Box μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση, κατόπιν συγκατάθεσης του Πελάτη, στις παρακάτω λειτουργίες της κινητής συσκευής του Πελάτη:
Κάμερα, Μνήμη συσκευής & Τοποθεσία

Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπου

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και η ιστοσελίδας μας χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στην ιστοσελίδα. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Αρχεία cookies

Για την συλλογή δεδομένων μέσω cookies ζητάμε τη ρητή σας συγκατάθεση κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας.

Ποιους αφορούν τα cookies;
Επειδή η χρήση της τεχνολογίας cookies (ή παρόμοια με των cookies λειτουργικότητας τεχνολογία) από το greekfashionbox.gr έχει ως αποτέλεσμα τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με κάθε άτομο που επισκέπτεται το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και την Εφαρμογή, οι ακόλουθες διατάξεις της Πολιτικής ισχύουν για όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και την Εφαρμογή, ανεξάρτητα από το αν είναι Επισκέπτες στην ιστοσελίδα ή είναι και Πελάτες (δηλαδή αν τοποθετούν παραγγελίες, κρατούν τα προϊόντα ή διατηρούν λογαριασμό).

Τι τεχνολογία χρησιμοποιούμε;
Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα χρησιμοποιεί τεχνολογία που αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες που βρίσκονται σε Ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή που συνδέεται στο Δίκτυο (συγκεκριμένα χρησιμοποιεί cookies ή παρόμοιες λύσεις) προκειμένου να εξασφαλίσει τη διευκόλυνση του χρήστη όταν χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να προσαρμόσει στα ενδιαφέροντα του Επισκέπτη το διαφημιστικό περιεχόμενο του Διαχειριστή, των συνεργατών και διαφημιστών του. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και στην Εφαρμογή, ενδέχεται να συλλέγονται αυτόματα δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητα του Επισκέπτη στο Διαδίκτυο.
Λόγω του γεγονότος ότι το greekfashionbox.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει λύσεις με λειτουργίες παρόμοιες με τα cookies – οι ακόλουθες διατάξεις της Πολιτικής θα πρέπει να εφαρμόζονται ανάλογα με αυτές τις τεχνολογίες.

Τί είναι τα cookies;
Το cookie είναι αρχείο πληροφορίας, το οποία με την μορφή μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύεται στον φυλλομετρητή (browser) του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε (Safari, Chrome, Firefox κα), βοηθώντας στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του site μας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για αναγνωριστικούς σκοπούς. Έτσι μπορούμε να λειτουργήσουμε την ιστοσελίδα μας με τρόπο αποδοτικό και να παρακολουθούμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών της ιστοσελίδας. To greekfashionbox.gr χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

Συγκεντρώνουν τα cookies τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
Όταν ο Επισκέπτης χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα greekfashionbox.gr ή την Εφαρμογή, τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής – μπορούν να συλλέγουν όλα τα είδη των πληροφοριών που κατά κανόνα, δεν αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα (δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση του επισκέπτη). Κάποιες πληροφορίες, ανάλογα με το περιεχόμενο και τη χρήση, μπορούν, ωστόσο, να σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο άτομο – αντιστοίχιση ορισμένων συμπεριφορών με ένα συγκεκριμένο Επισκέπτη, π.χ. συνδέοντας τις συμπεριφορές με τα δεδομένα που παρέχονται κατά την δημιουργία ενός Λογαριασμού στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα – δύναται να θεωρηθούν Προσωπικά Δεδομένα.

Σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από cookies, οι οποίες μπορεί να συνδέονται με ένα συγκεκριμένο άτομο, εφαρμόζονται οι διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας περί Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων. Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και το είδος των πληροφοριών που συλλέγονται από τα cookies είναι επίσης διαθέσιμες και εύκολα προσβάσιμες για τον Επισκέπτη κατά την πρώτη επίσκεψη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα όπου ζητάμε τη ρητή σας συγκατάθεση κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε cookies

Τα cookies που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως για να καταστήσουν ευκολότερη για τον Επισκέπτη τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και της Εφαρμογής, για παράδειγμα με την υπενθύμιση πληροφοριών, ώστε να μην είναι αναγκαία η εκ νέου παροχή τους, η με την προσαρμογή του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης στις προτιμήσεις του. Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για την αύξηση της χρηστικότητας και εξατομίκευσης του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης, δημιουργίας, απόδοσης και υλοποίησης των διαφημίσεων, προσφορών ή προωθητικών ενεργειών (εκπτώσεων) που απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο Επισκέπτη σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα του (ισχύει μόνο για ενήλικες και παρέχοντες τη σχετική συναίνεση).

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία cookies στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ο Διαχειριστής πληροφορείται τις προτιμήσεις του Επισκέπτη – για παράδειγμα, αναλύοντας τη συχνότητα των επισκέψεών του στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα greekfashionbox.gr. Η ανάλυση της διαδικτυακής συμπεριφοράς συμβάλει στην κατανόηση των συνηθειών και των προσδοκιών των Επισκεπτών και κατ’ επέκταση στην προσαρμογή μας στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Χάρη στην τεχνολογία αυτή, είναι δυνατό να παρουσιάζονται στους Επισκέπτες διαφημίσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους (για παράδειγμα, η διαφήμιση που προκύπτει από την πρόσφατη περιήγηση μόνο για την κατηγορία «παπούτσια») και προετοιμασία προσφορών και εκπλήξεων για τους ενήλικες Επισκέπτες που έχουν συναινέσει σε αυτό.

Επίσης με βάση τα cookies, το greekfashionbox.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία που επιτρέπει την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων στους Επισκέπτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή της Εφαρμογής κατά τη χρήση των ιστοσελίδων.

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε και πόσο επιβλαβή είναι;
Τα αρχεία cookies που χρησιμοποιούνται στο greekfashionbox.gr δεν είναι επιβλαβή για τον Επισκέπτη ή τον υπολογιστή του / τερματική συσκευή που χρησιμοποιείται, γι αυτό σας συνιστούμε να μην απενεργοποιήσετε τη χρήση τους στα προγράμματα περιήγησης. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα χρησιμοποιεί δύο τύπους cookies: τα περιόδου σύνδεσης, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του πελάτη έως ότου αποσυνδεθεί από την ιστοσελίδα ή απενεργοποιηθεί το λογισμικό (πρόγραμμα περιήγησης) και τα μόνιμα, που παραμένουν στη συσκευή του Πελάτη κατά το χρόνο που καθορίζεται στις παραμέτρους των αρχείων cookies ή μέχρι να τα διαγράψει χειροκίνητα στο πρόγραμμα περιήγησης.

Για πόσο χρόνο αποθηκεύονται οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα cookies;

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουν τα cookies για έναν Επισκέπτη που δεν είναι Πελάτης θα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συναίνεσης. Η Greek Fashion Box μπορεί να διαγράψει Προσωπικά Δεδομένα αν για 3 χρόνια δεν χρησιμοποιηθούν για σκοπούς προώθησης, εκτός αν ο νόμος υποχρεώνει την Greek Fashion Box να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα.
Μέρος των Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να αποθηκεύεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ιδίως στην περίπτωση που ο Επισκέπτης έχει οποιεσδήποτε απαιτήσεις έναντι της Greek Fashion Box, ή η Greek Fashion Box απαιτείται να αντικρούσει τις αξιώσεις τρίτων εναντίον του. Το εν λόγω διάστημα εξαρτάται από την περίοδο παραγραφής του δικαιώματος, όπως αυτό ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. Στην κάθε περίπτωση, ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να κριθεί απαραίτητη.
Τα cookies που χρησιμοποιούνται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ανάλογα τον σκοπό τους διαρκούν όσο η διάρκεια της σύνδεσης ή από 1 έως 365 μέρες.

Τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο και πώς να τα διαχειριστείτε
Για την συλλογή δεδομένων μέσω cookies ζητάμε τη ρητή σας συγκατάθεση κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας.
Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.
Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους και της επίδρασης της απενεργοποίησης στη λειτουργία του ιστοτόπου. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org.

Cookies τρίτων (Third-party cookies)

To greekfashionbox.gr και οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών του greekfashionbox.gr, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στον ιστότοπο τoυ greekfashionbox.gr.

Το greekfashionbox.gr συνεργάζεται και με άλλες εταιρείες στο πλαίσιο της δραστηριότητας προώθησης (διαφήμισης) συμπεριλαμβανομένης της Google. Για τους σκοπούς αυτής της συνεργασίας, το πρόγραμμα περιήγησης ή άλλη εγκατεστημένη στο λογισμικό συσκευή του επισκέπτη, επίσης αποθηκεύει cookies από φορείς που διεξάγουν τέτοιες εμπορικές δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν διαχειριστές των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη. Τα cookies που αποστέλλονται από αυτές τις εταιρίες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι θα παρουσιάσουν στον Επισκέπτη μόνο εκείνες τις διαφημίσεις που αντιστοιχούν στα ατομικά τους ενδιαφέροντα και ανάγκες. Κατά τη γνώμη του greekfashionbox.gr, η εμφάνιση μιας εξατομικευμένης διαφήμισης είναι πιο ελκυστική για τον επισκέπτη από μια διαφήμιση που δεν έχει σχέση με τις ανάγκες του. Χωρίς αυτά τα αρχεία, δεν θα ήταν δυνατόν να υποστηρίξουμε τις συνεργαζόμενες εταιρείες, καθώς αυτές είναι που παρέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο στους Επισκέπτες.

Στην επικοινωνία και στις συναλλαγές μας με Πελάτες Χονδρικής (B2B), μας παρέχονται επιπλέον εταιρικά στοιχεία, όπως η επωνυμία της εταιρείας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) καθώς και άλλα δεδομένα που συγκεντρώνονται κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού Καταστήματος, της Εφαρμογής ή μέσω συμπλήρωσης φόρμας ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Ως μέρος των δραστηριοτήτων προώθησης, το greekfashionbox.gr χρησιμοποιεί τις παρακάτω εταιρείες που χρησιμοποιούν cookies στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα:

Google, Facebook, Instagram, Pinterest, Linkwise.
To greekfashionbox.gr δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τις εταιρείες που αναφέρονται, που τις χρησιμοποιούν, μπορούν να βρεθούν στις πολιτικές απορρήτου τους.

Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Google, Youtube, Vimeo, DailyMotion κλπ)
Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας, αν παρακολουθείτε στον ιστότοπό μας βίντεο τα οποία μας παρέχουν ως εξωτερική υπηρεσία.
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε τα ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπό μας.

Cookies από κοινωνικά δίκτυα
Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας αν επιλέξετε να μοιραστείτε υλικό από τον ιστότοπό μας με αυτά, κάνοντας κλικ σε ένα από τα ενσωματωμένα πλήκτρα με τίτλο «Κοινή χρήση» (share).
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η λειτουργία «Κοινή χρήση» (share) δεν θα είναι διαθέσιμη.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Δικαίωμα πρόσβασης: Με την είσοδο με κωδικό στον λογαριασμό σας, έχετε πρόσβαση σε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που μας έχετε δώσει (προφίλ) καθώς και σε λεπτομέρειες κίνησης του λογαριασμού σας.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα εξαγωγής δεδομένων: Εάν έχετε λογαριασμό στο eshop greekfashionbox.gr μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούνται στον λογαριασμό σας, συμπληρώνοντας την φόρμα Εξαγωγής δεδομένων στον πίνακα διαχείρισης του λογαριασμού σας και θα σας αποσταλεί e-mail με το αρχείο δεδομένων που διατηρείται στην ιστοσελίδα μας.

Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων: Εάν έχετε λογαριασμό στο eshop greekfashionbox.gr μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούνται στον λογαριασμό σας, συμπληρώνοντας την φόρμα Διαγραφής δεδομένων στον πίνακα διαχείρισης του λογαριασμού σας. Στη συνέχεια θα σας σταλεί e-mail με την επιβεβαίωση της διαγραφής σας. Η διαδικασία αυτή δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε στην επιχείριση για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Μεταφορά δεδομένων σε τρίτους

Δεν πουλάμε και δεν ενοικιάζουμε τα προσωπικά προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή των Πελατών μας. Μοιραζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς υπό τις περιορισμένες συνθήκες που περιγράφονται παρακάτω και με τις κατάλληλες διασφαλίσεις στην ιδιωτική σας ζωή:

Η λίστα αποδεκτών των Προσωπικών Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Greek Fashion Box προκύπτει κυρίως από το πεδίο των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ο Πελάτης. Η λίστα αποδεκτών των δεδομένων προκύπτει επίσης από τη συγκατάθεση του πελάτη ή από το νόμο, και ολοκληρώνεται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή της Εφαρμογής.

Η λίστα αποδεκτών των δεδομένων προκύπτει επίσης από τη συγκατάθεση του πελάτη ή από το νόμο, και ολοκληρώνεται κατόπιν των ενεργειών του στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή στην Εφαρμογή.

Οι υπάλληλοι και συνεργάτες της Greek Fashion Box, κυρίως όσοι παρέχουν την τεχνική υποστήριξη για την αποτελεσματική λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή της Εφαρμογής, δύνανται να συμμετέχουν σε περιορισμένο βαθμό στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την επικοινωνία με τους πελάτες μας (π.χ. υποστηρίζουν την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην περίπτωση διαφημιστικών δραστηριοτήτων, στις εκστρατείες προώθησης κλπ), όσοι παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας της ιστοσελίδας ή υπηρεσίες παροχής τηλεφωνικών συνδέσεων, υπηρεσίες IT, μεταφορείς, ταχυδρομικές υπηρεσίες, εκτελούντες τις παραγγελίες ή οι εταιρείες που διαχειρίζονται τις ηλεκτρονικές πληρωμές ή πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, εταιρείες λογισμικού που υποστηρίζουν τις εκστρατείες προώθησης, καθώς και οι παρέχοντες φορολογικές, νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Στην απίθανη περίπτωση που η επιχείριση τερματιστεί, πωληθεί ή τεθεί σε πτώχευση, οι πληροφορίες χρήστη είναι πιθανόν τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται ή αποκτώνται από τρίτους. Εάν συμβεί κάποιο από αυτά τα γεγονότα, αυτή η Πολιτική Δεδομένων θα εξακολουθήσει να ισχύει για τις πληροφορίες σας και το μέρος που λαμβάνει τις πληροφορίες σας μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας, αλλά μόνο με την παρούσα Πολιτική Δεδομένων.

Με τη συγκατάθεσή σας, ως μέρος των δραστηριοτήτων προώθησης – διαφήμισης, το Greek Fashion Box χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούν cookies στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα / Εφαρμογή. Το σύνολο των τρίτων παρατίθεται λεπτομερώς στις ακόλουθες ενότητες αυτής της Πολιτικής.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ)

Ως μέρος της χρήσης από το greekfashionbox.gr των εργαλείων που υποστηρίζουν την τρέχουσα δραστηριότητά του, τα οποία παρέχονται π.χ. από τη Google, τα Προσωπικά Δεδομένα Πελατών μπορούν να μεταφερθούν σε μια χώρα εκτός της Ε.Ε., κυρίως στις Η.Π.Α. ή σε άλλη χώρα όπου μια συνεργαζόμενη εταιρία/πάροχος με το Greek Fashion Box διατηρεί εργαλεία για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σε συνεργασία με το greekfashionbox.gr.

Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα;

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρούνται για όσο απαιτείται για το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σκοπό ή για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Με ποιον τρόπο ασφαλίζουμε τα Προσωπικά Δεδομένα

H επιχείρησή μας λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία, εφαρμόζει αποτελεσματικά, τόσο κατά την ώρα του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά την διάρκεια της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και διοικητικά μέτρα, κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του νόμου και να προστατεύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με την πολιτική ασφαλείας της επιχείρησής μας.

Το greekfashionbox.gr παρέχει, για παράδειγμα, τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και τροποποίησης των Προσωπικών Δεδομένων που αποστέλλονται ηλεκτρονικά:
Διασφάλιση του συνόλου δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).
Κρυπτογράφηση δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εξουσιοδότηση ενός ατόμου που χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Πρόσβαση στο Λογαριασμό μόνο μετά την παροχή ατομικής σύνδεσης και κωδικού πρόσβασης

Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας
Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων φορέων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμάς. Αυτοί οι φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αναφέρθηκε στο παρόν κείμενο.

Παραβιάσεις δεδομένων:Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους.

Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστότοπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους

Το greekfashionbox.gr ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστότοπους. Προτείνουμε να διαβάσετε τους όρους και τις πολιτικές απορρήτου που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους ιστότοπους. Η παρούσα Πολιτική Δεδομένων ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες του greekfashionbox.gr που υποδεικνύονται.

Τι συμβαίνει όταν αλλάζουμε την παρούσα δήλωση προστασίας;

Ενδέχεται να επικαιροποιούμε κατά καιρούς την παρούσα δήλωση για οποιονδήποτε λόγο. Θα σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές σε αυτήν αναρτώντας τη νέα δήλωση εδώ ή, εφόσον οι αλλαγές στη δήλωση είναι ουσιώδεις σε σχέση με τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, αναρτώντας μια εμφανή ειδοποίηση στην ιστοσελίδα μας ή αν είναι αναγκαίο αποστέλλοντας ένα email στη διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει πριν την εφαρμογή των αλλαγών αυτών.
Εάν απαιτείται, θα ζητήσουμε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας.

12. Αποδοχή Όρων Χρήσης

Οι παρόντες Όρη Χρήσης τίθεται σε λειτουργία την 24.05.2018

Το Greek Fashion Box έχει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη, τους Όρους Χρήσης. Η ημερομηνία της τελευταίας ενημερωμένης έκδοση των Όρων Χρήσης των παρεχόμενων Προϊόντων ή Υπηρεσιών θα αναρτάται από το Greek Fashion Box στην αρχή της παρούσας ενότητα “Αποδοχή Όρων Χρήσης”

Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανήλικους (άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους) και από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Με την εγγραφή του ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι ενήλικας και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεται δε ότι δε θα επιτρέψει την χρήση των στοιχείων του από ανήλικα ή άτομα δικαιοπρακτικά ανίκανα.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο Πελάτης δε δύναται να κάνει χρήση των υπηρεσιών μας ή να αποκτά τα προϊόντα μας, ενώ αντιστοίχως το Greek Fashion Box δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρήση αυτή. Αντίθετα, σε περίπτωση τέτοιας χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από άτομο ανήλικο ή δικαιοπρακτικώς ανίκανο (μερικά ή ολικά) την πλήρη ευθύνη φέρει ο έχων τη μέριμνα αυτού, ή ο τυχόν δικαστικός συμπαραστάτης ή κάθε πρόσωπο που φέρει ευθύνη για το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο θα ευθύνεται απεριορίστως απέναντι στο Greek Fashion Box και για κάθε τυχούσα οικονομική υποχρέωση που προέκυψε από την αγορά των προϊόντων ή τη χρήση των υπηρεσιών.

Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία προϊόντων αποστέλλεται στο Greek Fashion Box μέσω του Internet, της Εφαρμογής και μέσω email στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών, εάν και μόνο αν ο Πελάτης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

Τροποποίηση – Πλήρης Συμφωνία – Επικεφαλίδες

Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου greekfashionbox.gr συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.

Όλοι οι Όροι Χρήσης ορίζονται ως ουσιώδεις.

Οι Όροι Χρήσης αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και συνιστούν την τελική και ολοκληρωτική συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Η παρούσα συμφωνία θεωρείται ως πλήρως και αμοιβαίως αποδεκτή και αντικαθιστά από την αποδοχή της από τον Χρήστη οποιαδήποτε προηγούμενη διαπραγμάτευση, συζήτηση, διαβεβαίωση, υπόσχεση ή συμφωνία, γραπτή ή προφορική η οποία δυνατόν να έγινε επί του αντικειμένου της συμφωνίας.

Οι επικεφαλίδες των άρθρων είναι ενδεικτικές και χωρίς δεσμευτική σημασία, έχουν συμπεριληφθεί αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης του κειμένου, δεν τροποποιούν τους Όρους Χρήσης και δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από τους Όρους Χρήσης.

Μερική Ακυρότητα

Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

Παραίτηση

Οποιαδήποτε παραίτηση από τους παρόντες Όρων Χρήσης ή από τα δικαιώματα κάποιου από τους συμβαλλομένους ή από τις αποζημιώσεις που προκύπτουν θα πρέπει να γίνει εγγράφως για να τεθεί σε ισχύ. Η παράλειψη, αμέλεια ή καθυστέρηση εκ μέρους ενός από τους συμβαλλόμενους να εκτελέσει τις διατάξεις της σύμβασης αυτής ή των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεών του οποιαδήποτε στιγμή, δεν θα ερμηνεύεται και δεν θα θεωρείται ως παραίτηση εκ μέρους του συμβαλλόμενου αυτού, από τα δικαιώματά του στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και με κανέναν τρόπο δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των Όρων Χρήσης ή μέρους αυτών ή δεν θα περιορίζει το δικαίωμα αυτού του συμβαλλόμενου να προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες.

13. Εκχώρηση

To Greek Fashion Box έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Πελάτη, ιδίως σε καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους της.

Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει ολικά ή μερικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Greek Fashion Box.

14.Ανωτέρα Βία

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για οιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης υποχρέωσης, η οποία απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρα βία και τα αποτελέσματά της, η ισχύς των παρόντων Όρων Χρήσης θα αναστέλλεται. Το συμβαλλόμενο μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει στο άλλο μέρος εγγράφως και να προσκομίζει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας, αν μέσα στην ανωτέρω 10ήμερη προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. Ωστόσο, σε περίπτωση που το γεγονός της ανωτέρας βίας εξακολουθεί για διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών ισχύουν τα οριζόμενα στο σχετικό Άρθρο της Καταγγελίας.

15. Τελικές Διατάξεις

Όλες οι συμφωνίες που γίνονται αποδεκτές από το Greek Fashion Box γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

Η διατήρηση, ασφάλιση, ενημέρωση και επιβεβαίωση των ουσιωδών όρων της Σύμβασης Πώλησης ολοκληρώνεται με την αποστολή στον Πελάτη ενός email με την Επιβεβαίωση της Παραγγελίας και με την επισύναψη στο πακέτο με το οποίο αποστέλλεται το προϊόν τις λεπτομέρειες της Παραγγελίας και την έγχαρτη απόδειξη αγοράς. Το περιεχόμενο της Σύμβασης Πώλησης συμπληρωματικά αποθηκεύεται και ασφαλίζεται στο μηχανογραφικό σύστημα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης είναι διαθέσιμο δωρεάν στην διεύθυνση https://www.greekfashionbox.gr/oroi-xrisis/ όπου οι Πελάτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να τους επισκοπούν ή να εκτυπώσουν όπως επίσης στην Εφαρμογή.

Το Greek Fashion Box ενημερώνει ότι η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μέσω περιηγητή ή της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης και της Παραγγελίας ή της τηλεφωνικής κλήσης στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών μπορεί να επιφέρει κόστος σύνδεσης στο διαδίκτυο (έξοδα μετάδοσης δεδομένων) ή έξοδα τηλεφωνικής σύνδεσης αναλόγως με τον τιμοκατάλογο του παρόχου του Πελάτη.

16. Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα εφαρμόζεται το Ελληνικό δίκαιο.

Αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους της χώρας από την οποία έχετε πρόσβαση ιστοσελίδα, καθώς και της χώρας παράδοσης των προϊόντων/εμπορευμάτων.